Zakonski akti

Natisni

You are here

 Zakon o javnih skladih (ZJS-1)
(Ur.l. RS, št. 77/08, 8/10)

Stanovanjski zakon (SZ-1)
(Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 62/10 - ZUPJS, 56/11  -odl.US: U-I-255/09-14, 87/11 , 40/12 - ZUJF 14/17 – odl. US, 27/1759/19189/20 – ZFRO in 90/21)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
(Ur.l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2,  105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 , 82/13 )

Stvarnopravni zakonik (SPZ)
(Ur.l. RS, št. 87/02,  91/13,  17/14  - ZUOPŽ)

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
(Ur.l. RS, št. 91/15)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
(Ur.l. RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo ZDIJZ-UPB2, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 - odl. US, 102/15)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
(Ur.l. RS 94/07)

Spletna vizitka

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

info@ssmong.si +386 5 335 01 91

Uradne ure:

Pon:
8:30 - 11:30
13.00 - 15.00

Sre:
8:30 - 11:30
13:00 - 16:00

Pet:
8:30 - 11:30