Pogosto zastavljena vprašanja

Natisni

You are here

Navodilo za uporabo stanovanja

Odnosi s sosedi

 Od vseh najemnikov stanovanj pričakujemo vzdržno, kulturno, mirno in nasploh razumevajoče vsakodnevno obnašanje; v vsakodnevnem odnosu do drugih najemnikov oziroma sosedov so najemniki dolžni spoštovati določila hišnega reda, ki se nanašajo na želene in pričakovane oblike obnašanja. Če najemnik oziroma oseba, ki živi z njim v najetem stanovanju z načinom uporabe stanovanja pogosto grobo kršijo temeljna pravila medsebojnega sožitja, določenega v hišnem redu  - predstavljajo takšna ravnanja krivdni vzrok oziroma razlog za odpoved najemne pogodbe.

Kako skrbeti za urejenost doma in okolice

 Od najemnikov se pričakuje, da bodo skrbno in redno vzdrževali stanovanje ter z njim ravnali tako, kot da je le to v njihovi lasti. Najemniki v zvezi z vzdrževanjem stanovanj in pripadajoče opreme v stanovanju prevzamejo naslednje obveznosti:

 • tekoča popravila in vzdrževanje stanovanja (beljenje stanovanja, notranji opleski, zamenjava tesnil, varovalk, vtičnic ipd.),
 • popravila na vgrajeni opremi v stanovanju v obdobju 15 let po vgraditvi (zamenjava pohištvenega okovja, nadomestitev WC deske ipd.),
 • zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne oziroma neprimerne rabe in drugo) in
 • druge obveznosti v skladu s predpisanimi standardi vzdrževanja.

 Najemniki prevzemajo tudi obveznosti za popravila na skupnih delih stavbe, ki so posledica nepravilne oziroma neprimerne rabe, ki so jo je povzročili sami v skladu s predpisanimi standardi vzdrževanja.

 Najemniki morajo poleg mesečne najemnine plačevati tudi individualne obratovalne stroške in skupne obratovalne stroške, ki jih povzročajo z uporabo stanovanja in skupnih prostorov, delov in naprav.

 

 1. Individualni obratovalni stroški obsegajo:
 • ogrevanje stanovanjskih prostorov,
 • porabo hladne in tople vode, kanalščino in odvoz smeti,
 • električno energijo v stanovanju in poraba plina v stanovanju,
 • stroške telefonskega priključka, uporabe telefona, kabelske televizije in RTV naročnino,
 • prispevek za stavbno zemljišče,
 • vse druge stroške iz tega naslova in vse davke, prispevke, takse in druge javne dajatve, ki se nanašajo na posamezno storitev ter
 • druge morebitne individualne stroške, ki jih določa stanovanjski zakon in podzakonski akti s stanovanjskega področja..

 

 1. Skupni obratovalni stroški (to so stroški, ki nastanejo z uporabo skupnih prostorov, delov in naprav večstanovanjske stavbe):
 • ogrevanje skupnih prostorov,
 • porabo vode, električne in druge energije za obratovanje skupnih naprav,
 • čiščenje skupnih prostorov in funkcionalnih površin – zemljišča,
 • vzdrževanje parkirnih prostorov, dostopne poti, prostorov za spravljanje posod za smeti, zelenic in nasadov na zemljiščih, ter drugih površin, ki služijo stavbi,
 • čiščenje kanalizacije in praznjenje greznic in deratizacija,
 • odstranjevanje snega iz dovoznih in dostavnih poti, parkirnih prostorov, streh in ledenih sveč z napuščev,
 • beljenje in pleskanje skupnih prostorov (hodnikov, stopnišča, sušilnic, kolesarnice, skupne kleti in podobno) in naprav stavbe,
 • vzdrževanje, popravila in zamenjava vhodnih zvoncev, domofonov, kljuk na vratih in oknih skupnih prostorov, razbitih stekel in oglasnih desk,
 • vzdrževanje skupnih RTV instalacij,
 • pregled in servisiranje kurilnice, toplotnih postaj, skupnih števcev in drugih skupnih merilnih naprav, ki služijo stavbi kot celoti,
 • dimnikarske storitve oziroma čiščenje zračnikov,
 • nabavo in vzdrževanje skupne opreme za potrebe stavbe (kosilnice in razno orodje in pripomočki za delo hišnika) in delo hišnika,
 • druge obratovalne stroške, ki se nanašajo na uporabo skupnih prostorov delov in naprav, kakor tudi stroške, ki so nastali zaradi namenoma povzročene okvare in poškodbe na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe,
 • vse davke, prispevke, takse in druge javne dajatve, ki se nanašajo na posamezno dobavljeno oziroma opravljeno storitev ter
 • druge morebitne skupne obratovalne stroške, ki jih določa stanovanjski zakon in podzakonski akti.

 Individualne obratovalne stroške in stroške iz naslova uporabe skupnih prostorov najemniki plačujejo po ključu in na način, kot je veljal na dan sklenitve te najemne pogodbe, razen če se lastniki oziroma najemniki stanovanj ne dogovorijo drugače.

Glede na določila veljavnega »Stanovanjskega zakona« so najemniki stanovanj dolžni:

 • uporabljati najeto stanovanje v skladu z najemno pogodbo,
 • odgovarjati za škodo, nastalo pri nepravilni oziroma malomarni rabi stanovanja,
 • dopustiti vstop lastniku oziroma njegovemu pooblaščencu v stanovanje za preveritev pravilne uporabe stanovanja, vendar največ dvakrat letno,
 • poravnati stroške popravil v stanovanju, ki so posledica nepravilne oziroma malomarne uporabe stanovanja, skladno z določili najemne pogodbe,
 • obveščati lastnika o napakah na stanovanju, za odpravo katerih odgovarja lastnik v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
 • plačevati najemnino za najeto stanovanje ter stroške, ki se plačujejo poleg najemnine, v skladu z najemno pogodbo,
 • pridobiti soglasje lastnika, če stanovanje več kot 60 dni v obdobju treh mesecev uporablja poleg najemnika oseba, ki ni navedena v najemni pogodbi ter
 • predlagati lastniku sklenitev aneksa k najemni pogodbi, če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni.

Vsekakor je priporočljivo držati se določila podpisane najemne pogodbe, ki se nanašajo tako na pridobljene pravice, kot tudi na pravicah utemeljene obveznosti.

Namreč; brez pravic ni obveznosti in brez obveznosti ni pravic!

Kako do stanovanja

Vsi zainteresirani prebivalci oziroma meščani Nove Gorice (s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Nova Gorica)  se lahko, če izpolnjujejo razpisne pogoje, prijavijo na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Razpis stanovanjski sklad objavljavi takrat, ko pridobi stanovanja za vselitev. Informacije o javnem razpisu so dostopne na spletni strani sklada ter na oglasni deski v pritličju občinske stavbe. Strokovna komisija sklada vsekakor temeljito pregleda vse  - v zakonitem roku – prispele vloge ter oblikuje listo upravičencev, ki je potem objavljena na spletni strani.

Lahko pa nas tudi pokličete na tel. št. 05/3350191 ali obiščeta v naših poslovnih prostorih na naslovu: Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

Ali lahko zamenjam stanovanje?

Ali sta lahko v najemni pogodbi navedena dva najemnika?

Najemnik je ena oseba, ostale osebe, ki poleg najemnika uporabljajo stanovanje, pa so v najemni pogodbi navedene ko uporabnice.

Kako postati najemnik neprofitnega stanovanja?

Stanovanjski sklad skladno z stanovanjsko zakonodajo izvede javni razpis za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem. Predmet razpisa so razpoložljiva stanovanja. Prosilci se glede na dohodek gospodinjstva razvrščajo na listo za dodelitev stanovanj.
Prosilci, ki uspejo na javnem razpisu se uvrstijo na listo za dodelitev stanovanja v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino.

Kdo vodi register najemnih stanovanj za stanovanjske objekte izven Mestne občine Nova Gorica?

Upravna enota, na območju katere se objekt nahaja.

Spletna vizitka

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

info@ssmong.si +386 5 335 01 91

Uradne ure:

Pon:
8:30 - 11:30
13.00 - 15.00

Sre:
8:30 - 11:30
13:00 - 16:00

Pet:
8:30 - 11:30