Skoči na glavno vsebino
Skupaj do doma!

Zakonodaja

Zakoni

 1. Ustava Republike Slovenije - URS
  (Uradni list RS, št. 33/91-I42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121, 140, 143, 47/13 - UZ148, 47/13 - UZ90, 97, 99, 75/16 - UZ70a in 92/21 - UZ62a)
 2. Zakon o javnih skladih - ZJS-1
  (Uradni list RS, št. 77/088/10 - ZSKZ-B, 61/20 - ZDLGPE in 206/21 - ZDUPŠOT)
 3. Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (Rensp15-25) (Uradni list RS, št. 92/15)
 4. Stanovanjski zakon
  (Uradni list RS, št. 69/0318/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN,  45/08 - ZVEtL, 57/0862/10 - ZUPJS, 56/11 - odl.US, 87/1140/12 - ZUJF, 14/17 -odl.US, 27/1759/19189/20 - ZFRO, 90/21, 18/23 - ZDU-10 in 77/23 - odl. US)
 5. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
  (Uradni list RS, št. 62/1040/1140/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/1356/13 - ZŠtip-1, 99/1314/15 - ZUUJFO, 57/1590/1538/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/1661/17 - ZUPŠ, 75/1777/1847/19189/20 - ZFRO, 54/22 - ZUPŠ-1 in 76/23 - ZŠolPre-1B)
 6. Zakon o socialno varstvenih prejemkih 
  (Uradni list RS, št. 61/1040/1114/1399/1390/1588/1631/1873/18196/21 - ZDOsk in 84/23 - ZDOsk-1)
 7. Zakon o splošnem upravnem postopku 
  (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/0765/088/1082/13175/20 - ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb)
 8. Zakon o upravnih taksah 
  (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/1630/18 - ZKZaš in 189/20 - ZFRO)
 9. Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM) (Uradni list RS, št. 54/22)

 

Podzakonski predpisi

 1. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/1161/17 - GZ, 199/21 - GZ - 1, 205/21 in 29/22)
 2. Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/2005)
 3. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/0461/17 - GZ in 199/21 - GZ-1)
 4. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/0481/09 in 17/11)
 5. Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04)
 6. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11)
 7. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/0434/0462/0611/0981/1147/14153/21 in 62/23)
 8. Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS, št. 153/21)
 9. Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 63/0654/21 - ZKN in 145/21)
 10. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/0433/07 - ZPNačrt, 61/17 - ZUreP-2 in 199/21 - ZUreP-3)
 11. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/0987/1185/13 in 52/22)
 12. Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj ( Uradni list RS, št. 197/21)

 

Upravni postopki

 1. Registracija upravnikov stavb (2. odstavek 161. čl. SZ-1),
 2. Vodenje postopkov upravnih izvršb po odločbah stanovanjske inšpekcije (127. čl. SZ-1),
 3. Dodeljevanje neprofitnih stanovanj (87. čl. SZ-1),
 4. Vodenje drugih upravnih postopkov pri urejevanju najemnih razmerij (SZ-1).

 

Predpisi Mestne občine Nova Gorica in Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

 1. Splošni pogoji poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada (Ur.l. RS, št. 1/1666/2083/21)
 2. Pravilnik o oddajanju oskrbovanih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 84/06113/20)
 3. Pravilnik o zamenjavah neprofitnih stanovanj Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Ur.l. RS, št. 31/21)
 4. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 21/01 in Ur.l. RS, št. 114/0578/0980/1129/16 , 48/21)
 5. Pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem mladim (Ur.l. RS, št. 125/2090/22)
 6. Sklep o stanovanjski najemnini (Ur.l. RS, št. 150/21)

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Potrebujete pomoč ?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.

Želite biti obveščeni o javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem???

Prijava na e-novice